59-то Годишно Собрание

Бр. 02-25/2

19.04.2018

 

 

           Врз основа на член 34 од статутот на Здружение на ПСК ,, Бистра ,, при МВР – Скопје претседателот на клубот свикува редовно 59-то Годишно собрание кое ќе се одржи на 25.04.2018 год ( среда ) со почеток во 19 часот.

                                      За Собранието се предлага следниот

                                                         ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Отварање на собранието
 2. Усвојување на деловникот за работа на Собранието
 3. Избор на работни тела на Собранието
  • Комисија за верификација
  • Работно претседателство
  • Записничар
  • Двајца заверувачи на записникот
  • Комисија за избор
 4. Извештај за активноста на клубот во изминатата 2017 година
 5. Финансиски извештај на клубот и ,, Врв на Водно ,, за 2017 год.
 6. Одлука за висина на чланарина за 2018 година
 7. Програма за активности на клубот за 2018 година
 8. Избор на еден член за претседателство на ПСК ,, Бистра ,,
 9. Избор на еден член за дисциплинска комисија

                         Собранието ќе се одржи во салата за состаноци во домот за хуманитарни организации ,, Даре Џамбаз ,, - Скопје